คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
 
           ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ MFC Smart Trade
                       ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้บริการ MFC Smart Trade ได้ที่ รายละเอียดการสมัครใช้บริการ


           หากต้องการใช้บริการ MFC Smart Trade ลูกค้าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
                       เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

                      1. แบบฟอร์มคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต โดยลูกค้าเข้าไปกรอกรายละเอียดทางอินเตอร์เน็ต เพื่อขอใช้บริการแล้วพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว
                          ออกมา ลงนามในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
                      2. หากต้องการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในการชำระค่าซื้อกองทุน) ให้ Download "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" เพื่อกรอกราย
                          ละเอียดให้ครบถ้วน และแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าแจ้งความจำนงให้หักบัญชีพร้อมเซ็นรับรองในสำเนา
                          จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

                                                         ส่วนงานทะเบียนกองทุน บลจ. MFC 
                                                         เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวน์เวอร์ 
                                                         ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
                                                         กรุงเทพมหานคร 10110


           หลังจากลูกค้าสมัครขอใช้บริการทาง MFC Smart Trade แล้วลูกค้าจะได้รับการยืนยันภายในกี่วัน
                       หลังจากลูกค้าสมัครขอใช้บริการทาง MFC Smart Trade และส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าใช้บริการ
                      ให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ให้ไว้กับบริษัท ภายใน 2 วันทำการ


           กรณีต้องการติดตามผลการสมัคร MFC Smart Trade ต้องทำอย่างไร
                       ลูกค้าสามารถสอบถามผลการสมัคร MFC Smart Trade ได้ที่ 02-649-2000  หรือสอบถามผ่านทาง E-mail ที่ [email protected]


           กองทุนที่สามารถทำธุรกรรมซื้อขายผ่าน MFC Smart Trade ได้มีกี่กองทุน
                       ท่านสามารถทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดของ MFC ได้ทุกกองทุน ตามวันเวลาทำธุรกรรมที่บริษัทให้ข้อมูลไว้


           ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมใดบ้างผ่านทาง MFC Smart Trade
                       ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซีผ่านระบบ MFC Smart Trade
                      ได้ทุกกองทุน (วันทำรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน)


           ลูกค้าสามารถทำรายการสับเปลี่ยนผ่าน MFC Smart Trade ได้อย่างไรบ้าง
                       รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่สามารถทำผ่าน MFC Smart Trade ได้ คือ

                      1. การสับเปลี่ยนจากกองทุน MMM หรือ MM-GOV (เป็นกองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนเปิดอื่นๆ ของ MFC ทุกกองทุน (ยกเว้นกองทุนในกลุ่มเพื่อ
                         การเลี้ยงชีพ RMF ) โดยสั่งสับเปลี่ยนได้ทั้งจำนวนเงินและจำนวนหน่วย และลูกค้าต้องมีกองทุนปลายทางที่เปิดบัญชีไว้ก่อนแล้ว
                      2. การสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ด้วยกันเอง (ต้นทางและปลายทางเป็นกองทุนในกลุ่ม LTF) โดยสามารถสั่งสับเปลี่ยน
                          เป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินได้ และลูกค้าต้องมีกองทุน LTF ปลายทางเปิดบัญชีไว้ก่อนแล้ว
                      3. การสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ด้วยกันเอง (ต้นทางและปลายทางเป็นกองทุนในกลุ่ม SSF) โดยสามารถสั่งสับเปลี่ยน
                          เป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินได้ และลูกค้าต้องมีกองทุน SSF ปลายทางเปิดบัญชีไว้ก่อนแล้ว
                      4. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนในกลุ่มกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทาง MFC Smart Trade แต่สามารถทำรายการ
                          ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนได้


           ทำธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน MFC Smart Trade ได้ในเวลาใดบ้าง
                       1. กรณีทำรายการซื้อผ่าน MFC Smart Trade ลูกค้าที่ประสงค์จะชำระเงินโดยวิธี Direct Debit จะต้องส่งคำสั่งทำรายการก่อน 15.00 น.
                          ของวันทำการ
                      2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่าน Bill Payment สามารถทำรายการก่อน 15.30 น.ของวันทำการ 
                      3. การทำรายการและการชำระเงินค่าซื้อเสร็จสิ้นเกินกว่าเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดวันเวลาทำธุรกรรมของแต่ละกองทุนรวมทั้งการ
                          ทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนในวันหยุดถือจะถือว่ารายการมีผลในวันถัดไป


           ช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเมื่อทำธุรกรรมทาง MFC Smart Trade
                       สามารถเลือกได้ 2 วิธี ได้แก่

                      1. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ Direct Debit (ต้องสมัครและได้รับอนุมัติไว้ก่อนแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งจากทางบริษัท) ผ่าน
                          ธนาคาร 5 แห่ง คือธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารธนชาต
                      2.ชำระผ่าน Bill Payment ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมผ่าน MFC Smart Trade ระบบจะทำการออกหลักฐานเพื่อให้ท่านนำไปชำระเงินที่เคาร์เตอร์
                          ธนาคาร ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยไม่สามารถพิมพ์ใบคำสั้งซื้อที่มีส่วนล่าง เพื่อใช้ในการชำระเงิน pay-in ผู้ถือหน่วยสามารถจด Reference code
                          ที่ระบบพิมพ์ออกมาให้และนำไปกรอกใน pay-in –slip ของธนาคารที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้วได้หรือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับแบบ
                          ฟอร์มดังกล่าวที่ บลจ. MFC


           ลูกค้าสามารถแก้ไข/ยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านทาง MFC Smart Trade ได้อย่างไร
                       ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไข/ยกเลิกรายการที่ลูกค้าได้ทำธุรกรรมผ่าน MFC Smart Trade ทุกรายการได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข
                      การใช้บริการ เช่น กรณีลูกค้าทำรายการขายคืนผ่านระบบลูกค้าต้องแก้ไข/ยกเลิกรายการที่ทำผ่านระบบก่อนเวลา 13.00 น.ของวันทำการ
                      (วันเวลาทำรายการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน)


           กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน (User name) หรือ รหัสผ่าน (Password)
                       1. กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน (User name) ลูกค้าสามารถคลิกที่ช่องลืมรหัสผู้ใช้งานดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอให้ออกชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่านในการใช้
                          ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามในสำเนา) ส่งเอกสารมาที่บริษัททาง
                          โทรสารหรือส่งไปรษณีย์หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งรหัสผู้ใช้งาน (User name) ให้กับลูกค้าทาง
                          E-mail ที่ลูกค้่าแจ้งรายละเอียดไว้ 
                      2. กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) ลูกค้าสามารถคลิกที่ช่องลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูล
                          ส่วนตัวของลูกค้าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้กับลูกค้าทาง E-mail
                          ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้


           ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร
                       ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ได้โดยการ Login เข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่คำว่า Change password เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)


           จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ MFC SMART TRADE ด้วยตนเองได้อย่างไร
                       ลูกค้าควรเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ลูกค้าควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อยู่เสมอและไม่ควรตั้งรหัสผ่าน
                      ที่บุคคลอื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย Logout ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้ว (หากลูกค้าไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆผ่านระบบนานเกิน 3 นาที
                      ระบบจะ Logout ออกจาก MFC SMART TRADE ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า)