การสมัครใช้บริการ MFC Smart Trade
 
 
MFC Smart Trade เป็นการให้บริการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของ บลจ.เอ็มเอฟซี โดยลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อ-ขาย และตรวจสอบสถานะการลงทุน พร้อมทั้งพิมพ์รายงานการซื้อ-ขายได้ทุกวัน ด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีระบบการเข้ารหัส (Encryption) มาตรฐานสากลที่จะทำให้ผู้ใช้บริการ MFC Smart Trade สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ลงทุนกับของบริษัทนั้น จะไม่มีการสูญหาย หรือถูกขโมยระหว่างการใช้บริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบการตรวจสอบรหัสผู้ถือหน่วยก่อนการขอใช้บริการ การเปลี่ยนรหัสผ่าน และยังเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าระบบ MFC Smart Trade ค้างหน้าจอไว้เกินกว่า 5 นาที ระบบจะทำการ Log out ให้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุน และผู้ใช้บริการมั่นใจในการทำรายการผ่าน MFC Smart Trade 
1.สมัครใช้บริการ MFC Smart Trade ได้ด้วยตนเอง ทาง www.mfcfund.com
2.ขั้นตอนการใช้บริการ กรอกใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง พิมพ์ผลจากใบคำขอ ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ และลงนาม พร้อมส่งเอกสารกลับมายังบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา
แนบสำเนาบัตรประตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีนิติบุคคล
1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน (รับรองสำเนา)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม (รับรองสำเนา) โดยระบุข้อความว่า “สมัครใช้ smart trade นิติบุคคล ของ ...”
พร้อมระบุ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ (กรณีที่ ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจการทำธุรกรรม)
3.บริษัทจะดำเนินการให้ท่านภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสมัครใช้บริการ และแจ้งผลการสมัครให้ทราบทางไปรษณีย์และ Email Address ที่ท่านให้ไว้เพื่อให้ท่านเริ่มใช้บริการ MFC Smart Trade ได้
หมายเหตุ
 ทุกกองทุนเปิดของ MFC สามารถทำรายการผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้
 การทำรายการและชำระเงินค่าซื้อเสร็จสิ้นเกินจากเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละกองทุน รวมทั้งการทำรายการซื้อในวันหยุด ถือเป็นรายการซื้อที่มีผลในวันทำการถัดไป
 การทำรายการขายเกินจากเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละกองทุน รวมทั้งการทำรายการขายในวันหยุด ถือเป็นรายการขายที่มีผลในวันทำการถัดไป