ขั้นตอนทำรายการ (Guidance)
 
1. บันทึกเลขประจำตัวประชาชน
2. บันทึกเลขที่ผู้ถือหน่วย
3. บันทึกวัน/เดือน/ปิ (ค.ศ.) เกิด
4. กดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันตัวตน

1. Enter identification no.
2. Enter unitholder no.
2. Enter birth date.
3. Click “OK” to authentication.
 
   
ระบบตรวจสอบตัวตนลูกค้า (Customer Authentication)
 
 
กรุณากรอกข้อมูลยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน (Please enter your personal information in all fields.)
เลขประจำตัวประชาชน (Identification No.)   * 
เลขที่ผู้ถือหน่วย (Unitholder No.)   * 
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) (Birth date)   *